Gundam Yuuna expander mahou
  
main menu
  Home
News
Showtime!
Dictionary!
Kanji!
 - Radical Select
 - Information
Projects (full list)
 anime
  - Claymore
  - Hellsing Ultimate
  - Uragiri no Tsubasa
 manga
  - Honoo no Tenkousei
  - Sugar Pot
  - Wind Mill
Wallpapers
Release Map
Members
Forums
Links
RSS Feeds
IRC
FAQ
BitTorrent
Codecs
Contact

latest releases
 block anime
C 9 h264, XViD
2008-01-15 (7y 76d ago)
screenshot

C 8 h264, XViD
2008-01-15 (7y 76d ago)
screenshot

C 7 h264, XViD
2008-01-15 (7y 76d ago)
screenshot

WoR 01-06 XViD
2007-08-18 (7y 226d ago)
screenshot

C 6 h264, XViD
2007-08-16 (7y 228d ago)
screenshot


 block manga
SP v1c2
2008-01-15 (7y 76d ago)
screenshot

HnT v1c1
2008-01-15 (7y 76d ago)
screenshot

SP v1c1
2007-03-13 (8y 19d ago)
screenshot


 block wallpapers
Claymore 1
2007-08-30 (7y 214d ago)
screenshot

Black Lagoon 1
2007-08-28 (7y 216d ago)
screenshot

Fate/stay night 4
2006-12-26 (8y 96d ago)
screenshot

 
banner

Place as many radicals as you wish into the box below OR click the ones you want in the table

Any matching Kanji which use those radicals will be displayed. The order is by radical count (number of radicals matched in the kanji) -> frequency of use (how often this kanji is used) -> romaji (ordered alphabetically).

Note: Not everything listed below is a radical. But they are a component of a kanji in the database.<- use this button for radical input

Strokes are greater than   less than<-- use this button for radical select

Strokes are greater than   less than

1 Stroke
chu hou ichi ketsu no otsu

2 Stroke
beki boku chikara ha hou hou
hyou juu kan katana kei ken
ki kyuu ma mata ni nin
nin no nyuu saji setsu shi
tou yu

3 Stroke
ben bou chi dai 广 gen haba
i i in kan kawa kei
ko ko kou kuchi kyou kyuu
kyuu onna samurai san shi shou
sou sun teki tsuchi ya yama
yo yoku you yumi yuu yuu

4 Stroke
bun chichi gatsu gatsu go hen
hi hi hoku hou i inu
iwaku ka ka kari ke ketsu
ki ki kiba kin ko kokoro
komi kou kyo mizu mochiron moto
mu nichi ou satsu shi shi
shi shou shu te to tomoe
ton tsume ushi yuu

5 Stroke
ana gai gen han hatsu hiki
hoko ishi ji kan kawa kawara
me nama nogi rei ritsu sara
satsu shiro shiru ta uri ya
yo you

6 Stroke
bou chi fune gyou hane hei
hitsuji ita ito itsu ji ji
kan ko kome kon koromo kuni
mimi mushi niku 西 nishi rou sen
shita shoku suki take usu

7 Stroke
aka ashi chou gen han hatsu
inoshishi kai kaku ken kuruma mame
masu mi mugi mujina sato shin
shin sou tani tatsu tori

8 Stroke
ame ao chou en hi ketsu
kin men mon oka sui tai
takashi

9 Stroke
hi hin kaori kawa kaze kubi
men nira oto peji shoku u

10 Stroke
chou hone hyou i kanae oni
ryuu taka tou uma

11 Stroke
asa kame ki kuro ro sakana
鹿 shika tori

12 Stroke
bai chi ha kibi mu

13 Stroke
bou kanae nezumi tsudumi

14 Stroke
hana shizuku

17 Stroke
nazuna yaku
  ladies
expander Copyright 2006-2004 mahou